Martes, 20 Agosto, 2019
FP Dual
Oferta educativa de FP Dual

Segundo a ORDE do 6 de xuño de 2016 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, o CIFP Compostela ten autorizada a seguinte oferta educativa:

Cód. Centro

Centro

Cód. Ciclo

Ciclo formativo de grao superior

Empresa colaboradora

15016000

CIFP Compostela

SHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

Arlea Hotels, S.L.U.

Oferta educativa en FP Dual do CIFP Compostela para o vindeiros cursos 2016-2018 e 2017-2019 nova oferta de proxecto experimental de formación profesional

Convenio Ciclo formativo de grao superior de xestión de aloxamentos turísticos 2017/19

Curso 2016/17

MP0173 - Márketing turístico

MP0174 - Dirección de aloxamentos turísticos

MP0176 - Recepción e reservas

MP0179 - Inglés

MP0182 - Formación e orientación laboral

 

Curso 2017/18

MP0171 - Estrutura do mercado turístico

MP0172 - Protocolo e relacións públicas

MP0175 - Xestión do departamento de pisos

MP0177 - Recursos humanos no aloxamento

MP0178 - Comercialización de eventos

MP0180 - Segunda lingua estranxeira

MP0183 - Empresa e iniciativa emprendedora