Luns, 25 Outubro, 2021
Aviso Legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO: Aceptación dos Termos de Uso e Modificacións.

A visita ou acceso a este sitio web ou website esixe a aceptación dos Termos de Uso que en cada momento se atopan vixentes nesta dirección.

C.I.F.P. COMPOSTELA (en diante CIFPCOMPOSTELA), é titular das websites: cifpcompostela.edu.es e www.cifpcompostela.edu.es

 • DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 342002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A empresa titular desta website é CIFPCOMPOSTELA, con domicilio en Lamas de Abade, s/n (Santiago de Compostela) , con número de C.I.F: Q-6555126-I e Correo electrónico de contacto Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 • USUARIOS: O acceso e/ou uso das websites de CIFPCOMPOSTELA  atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

 • USO DO PORTAL: As websites de CIFPCOMPOSTELA proporcionan o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, "os contidos") en Internet pertencentes a CIFPCOMPOSTELA ou ás súas licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso.

  O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL. Devandita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. En devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso coidadoso e confidencial da mesma.

  O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo grupos de noticias) que ofrece a través das súas websites e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de CIFPCOMPOSTELA, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

  CIFPCOMPOSTELA resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

  En calquera caso, CIFPCOMPOSTELA non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través das noticias ou outras ferramentas de participación.

 • PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

  Esta web é posible grazas a determinadas aplicacións de Software Libre. Todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das páxinas webs de CIFPCOMPOSTELA, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño ...), pertencen a CIFPCOMPOSTELA ou ben no caso de contidos que pertenzan a terceiras persoas, CIFPCOMPOSTELA é titular dos dereitos de explotación necesarios por virtude de acordos con terceiros.

  Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación publica, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de CIFPCOMPOSTELA. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de CIFPCOMPOSTELA.

  O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de CIFPCOMPOSTELA. Poderá visualizar os elementos das diferentes websites e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de CIFPCOMPOSTELA.

 • EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: CIFPCOMPOSTELA non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 • MODIFICACIÓNS: CIFPCOMPOSTELA resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas nas súas websites, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nas súas websites.

 • EMPREGO DE COOKIES: CIFPCOMPOSTELA poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polos seus websites. As cookies asócianse unicamente a un USUARIO anónimo e o seu computador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por CIFPCOMPOSTELA, sen que iso prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.

 • LIGAZÓNS (ENLACES): No caso de que nas websites dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios de Internet, CIFPCOMPOSTELA non exercerá ningún tipo de control sobre devanditos sitios e contidos.

  En ningún caso CIFPCOMPOSTELA asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet.

  Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 • DEREITO DE EXCLUSIÓN: CIFPCOMPOSTELA resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso aos seus websites eou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

 • XENERALIDADES: CIFPCOMPOSTELA perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida das súas websites exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 • MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: CIFPCOMPOSTELA poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 • DATOS DE CARÁCTER PERSOAL: Os seus datos de carácter persoal forman parte do noso ficheiro, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 1599, coa finalidade de facer efectiva a nosa relación comercial. Os destinatarios desta información unicamente serán os departamentos nos que se organiza CIFPCOMPOSTELA garantíndolle en todo momento a máis absoluta confidencialidade. Se o desexa poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición comunicándoo a CIFPCOMPOSTELA; Departamento de atención ao afectado; Lamas de Abade; sn ; 15702; Santiago de Compostela; A Coruña.

 • LEGISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre CIFPCOMPOSTELA e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela.