Luns, 25 Outubro, 2021

NOTA INFORMATIVA DO CIFP COMPOSTELA:

A partires do día 03/03/2021 atoparedes toda a información na nosa nova web:

cifpcompostela.gal

Lembrade buscarnos na nova web!!!!

Portada nova web def
ERASMUS+ K103

 

O programa Erasmus+ k103 ten como obxectivo atender ás necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educación superior formal e en formación profesional de grado superior, calquera que sexa a duración da carreira ou cualificación, incluídos os estudos de doctorado, así como ás institucións que imparten este tipo de formación.  Erasmus 

O CIFP Compostela oferta:

 • Mobilidade de estudantes para prácticas

Realización dun período de prácticas durante un período de tempo nunha empresa ou organización doutro país europeo. As denominadas: Mobilidade de estudantes para prácticas

ENBAIXADA ESPAÑOLA EN PAISES DE DESTINO, Enlaces

EMBAIXADA EN PORTUGAL

EMBAIXADA EN ITALIA

EMBAIXADA EN HUNGRÍA

EMBAIXADA EN FRANCIA

EMBAIXADA EN ALEMANIA

EMBAIXADA EN IRLANDA

EMBAIXADA EN ITALIA

 

ERASMUS+ K103

Erasmus plus, está promocionando dende a representación en España da Comisión Europea, unha websérie titulada: "De Erasmus con mi Familia"

Tráiler da série:http://youtu.be/8Vmplljazi8

Enlace para ver os capítulos da série: https://www.youtube.com/user/EspacioEuropa

Recomendacións de Erasmus+


Erasmus+. Información xeral:   https://www.youtube.com/watch?v=s7C5GyGthaw&feature=youtu.be&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0

Oportunidades Erasmus+ para estudiantes    https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1

Oportunidades Erasmus+ para personal    https://www.youtube.com/watch?v=m6DF5jX96dI&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=2

Reconocimientos a la Calidad de proyectos 2017    https://www.youtube.com/watch?v=FLYM4KQiLGA

Ponencia estudiantes Erasmus+    https://www.youtube.com/watch?v=hFf1Kjb6DYA&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=4

Ponencia profesorado y formadores Erasmus+    https://www.youtube.com/watch?v=hLdOKiFiJVM&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=5


CARTA ERASMUS+ 2014-2020

Erasmus Policy Statement 

 

ECHE cifp compostela


 eramusCofinanciado Erasmus

 

 

 

 

Convocatoria de bolsas Erasmus+K103 para a realización da F.C.T. no período de outubro a decembro de 2020.

O programa Erasmus+, ten como obxectivo atender ás necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educación superior formal e en formación profesional de grado superior, calquera que sexa a duración da carreira ou cualificación, incluídos os estudos de doutorado, así como ás institucións que imparten este tipo de formación.

Os seus obxectivos específicos son apoiar a realización dun Espazo Europeo de Educación Superior e reforzar a contribución da educación superior e a formación profesional ao proceso de innovación.

A causa da crise sanitaria do COVID-19 esta convocatoria queda aprazada ata novo aviso.

Pódese serguir as medidas específicas do Programa Erasmus+ na incidencia epidemiolóxica COVID-10 no senguinte enlace: http://sepie.es/coronavirus.html

 

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020

 

Xov, 12/03/2020 - 19:39

 

MEDIDAS A ADOPTAR EN TODOS OS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO

 

 • Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensión inclúe tamén os servizos educativos complementarios, nomeadamente, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.
 • Suspéndense no ámbito educativo todas as viaxes de estudos, excursións, ou calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado.
 • Suspéndense no ámbito educativo todo tipo de festivais, galas ou actividades que impliquen a reunión de alumnado.
 • O persoal docente e non docente terá a obriga de acudir ao centro educativo. Para os efectos de favorecer a conciliación do persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, o equipo directivo poderá reorganizar o horario de permanencia no centro educativo de cada docente ou persoal de administración e servizos, cumprindo co cómputo total anual do mesmo e debendo reorganizar as tarefas para adecuar a prestación dos servizos básicos de información, atención e tutorización non presencial da súa comunidade educativa. Todo elo dentro do horario de apertura habitual do centro. Esta medida é de aplicación ao persoal que non presente sintomatoloxía.
 • Como medida extraordinaria para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral de aquel persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, este poderá realizar a súa actividade laboral mediante o sistema de teletraballo nunha porcentaxe non superior ao 50% do seu horario total de permanencia no centro
 • O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.
 • Para o alumnado de 2º de Bacharelato o profesorado adoptará todas  as medidas específicas necesarias (telemáticas) para garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares.
 • Suspéndense as prácticas de Formación Profesional (módulo FCT) que se realicen en empresas, incluídas as asociadas a Erasmus +
 • Reprogramarase individualmente para cada alumno ou empresa a actividade formativa nos centros de traballo para as ensinanzas impartidas na modalidade de FPDual.
 • Nos centros de Educación Especial con servizo de residencia NON se suspende a permanencia do alumnado, agás no caso en que presente sintomatoloxía, en cuxo caso, as autoridades sanitarias adoptarán as medidas pertinentes que garantan o non contacto co resto dos usuarios.
 • Suspéndese a permanencia de usuarios nos centros residenciais docentes.
 • Suspéndense todas as actividades de formación do profesorado que teñan carácter presencial.

 

Fonte: http://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

 

Ademais poden consultar os comunicados do SEPIE ao respecto en: http://www.sepie.es/coronavirus.html

 

Convocatoria de dúas bolsas para Persoal para Formación Erasmus+ K103 (2019-2021). CICLOS SUPERIORES (Convocatoria Aprazada ata novo aviso)

O programa Erasmus+, ten como obxectivo atender ás necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educación superior, calquera que sexa a duración da carreira ou cualificación, incluídos os estudos de doutorado, así como ás institucións que imparten este tipo de formación.

Os seus obxectivos específicos son apoiar a realización dun Espazo Europeo de Educación Superior e reforzar a contribución da educación superior ao proceso de innovación.

Obxecto da convocatoria

Concesión de 2 bolsas Erasmus+ K103 de Mobilidade de Persoal para Formación (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) mediante un período de observación job shadowing nunha empresa ou nun centro dun país pertencente ao Programa Erasmus+ KA103, cunha duración total de cinco días (sen contar viaxes).

Destinatarios

Profesorado de Ciclos Formativos de Graos Superiores, con destino no CIFP Compostela durante o curso 2019/2020, interesado en realizar unha estadía formativa de 5 días de duración nunha empresa ou centro, en período de observación “job shadowing” (dentro do prazo comprendido entre o 1/3/2020 e o 31/05/2021) no ámbito da Unión Europea ou en países do Programa non pertencentes á UE (ver apartado “País e empresa de destino”). Importante: a concesión da bolsa queda suxeita a que no momento de comezo de realización da estadía formativa, o docente teña como destino o CIFP Compostela, ben sexa de xeito provisional ou definitivo

Requisitos para participar na selección

 • Ser docente do CIFP Compostela (con carácter definitivo ou provisional) durante o curso 2019/2020, de Ciclos Formativos de Grao Superior.
 • Posuír un coñecemento suficiente do idioma en que se recibirá a formación no país de acollida ou ben en inglés (lingua vehicular da UE).
 • Presentar un proxecto de actividade correspondente a formación a realizar coa empresa ou centro de destino concertado, no que se inclúan: obxectivos xerais e específicos da mobilidade, programación de actividades e calendario previsto, relación da mobilidade coa especialidade impartida, resultados esperados e aplicación dos resultados na aula.
 • Presentar a solicitude e documentación solicitada dentro do prazo previsto.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é do 05 marzo de 2020 ao 05 de abril de 2020, ámbolos dous incluídos.

Os docentes interesados presentarán a solicitude en Secretaría, xunto cunha copia do DNI, copia da certificación de idioma (se fose o caso) e proxecto da formación a realizar.

Poden recoller a información na Corsexería do CIFP, consultar nos puntos de información Erasmus+ do CIFP (fronte a Secretaría e no corredor da cafetería) e na porta de entrada do edificio principal.

A solicitude pode recollerse na conserxería do CIFP ou baixar/cumplitentar a continuación:

 

En relación á incidencia epidemiolóxica COVID-19, poden consultar os últimos comunicados do SEPIE (Servizo para a internacionalización da educación) en:http://sepie.es/comunicacion/prensa.html
               

 

 

Cofinanciado Erasmus eramus

 

 

 

 

Relación de resultados de baremación de solicitudes para a realización da FCT no estranxeiro (Modalidade A). Convocatoria extraordinaria e o seu traspaso ao programa KA103

Resolución provisional .

A Resolución provisional da baremación de solicitudes (Ciclos Medios e Ciclos Superiores) de para a realización da FCT no estranxeiro (Modalidade A), que pretenden facer a FCT fóra de España no período de marzo a xuño de 2020, pódese consultar no taboeiro de Programas Internacionais do CIFP Compostela (diante de Secretaría) e o seu paso ao programa ERASMUS+ tras a información recibida dende o Sepie:

O Reino Unido ha abandonado a Unión Europea cun acordo de retirada o 31 de xaneiro de 2020, que entrou en vigor o 1 de febreiro de 2020. O período transitorio durará até o 31 de decembro de 2020. O acordo de retirada prevé a participación do Reino Unido no actual programa Erasmus+ 2014-2020 até o peche do programa, o que significa que os beneficiarios do Reino Unido poden continuar participando nos proxectos subvencionados en virtude do Regulamento actual ata que se completen todas as actividades, mesmo se son despois de 2020. Por tanto, todas as actividades e mobilidades de estudantes, docentes e persoal dos proxectos Erasmus+ non se verán interrompidas no actual marco 2014-2020 do programa Erasmus+.

A partir do 1 de xaneiro de 2021, o Reino Unido será tratado como un terceiro país aos efectos de acceso aos programas da UE, incluído Erasmus+. A posible participación do Reino Unido en futuros programas despois de 2020 dependerá do resultado das negociacións xerais sobre a relación futura entre a Unión Europea e o Reino Unido. No entanto, o goberno do Reino Unido comprometeuse a negociar o acceso ao seguinte programa Erasmus+ 2021-2027.

Contra esta resolución os interesados poderán presentar unha solicitude de revisión, ante a Dirección do Centro, no prazo de 10 días lectivos contados a partires da data da publicación  (O prazo finaliza o 21/02/2020 ás 14.00)

 

 

Relación de resultados de baremación de solicitudes Erasmus+ KA 103.

 

Resolución definitiva .

 

A Resolución definitiva da baremación de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 103 (2019-2021) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fóra de España no período de marzo a xuño de 2020, pódese consultar no taboeiro de ERASMUS+ do CIFP COMPOSTELA (diante de Secretaría)

 

 

 

NESTE CURSO 2019-2020, DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA 103 PARA CICLOS SUPERIORES: 2018 – ES0-KA103-047056, O CIFP COMPOSTELA COLABOROU CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACIÓNS.

Agradecemos a colaboración das empresas de acollida, así como, o bo traballo realizado polos nosos estudantes no seu período de FCT – Erasmus+

 

COLABORAMOS COA ESCOLA RAÍZ (Higscope) DE LISBOA,onde realizou a súa FCT Manuel  (de outubro a decembro de 2019)

 

 

 escolar raiz

 

 

 

 

E  coa ESCOLA INFANTIL GERAÇAO CHUPETA (Lisboa) onde realizou a súa FCT Laura (de outubro a decembro de 2019)

 

geraçaogeraçao2

 

 

 

              Cofinanciado ErasmusCofinanciado Erasmus

 

 

Relación de resultados de baremación de solicitudes Erasmus+ KA 103.

Resolución provisional .

A Resolución provisional da baremación de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 103 (2019-2021) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fóra de España no período de marzo a xuño de 2020, pódese consultar no taboeiro de ERASMUS+ do CIFP COMPOSTELA (frente á Secretaría)

Contra esta resolución os interesados poderán presentar unha solicitude de revisión, ante a Dirección do Centro, no prazo de 10 días lectivos contados a partires da data da publicación  (O prazo finaliza o 27/01/2020  ás 14.00)

 

 

 

Convocatoria de bolsas Erasmus+K103 para a realización da F.C.T. no período de marzo a xuño de 2020 (CICLOS SUPERIORES).

 

O programa Erasmus+, ten como obxectivo atender ás necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educación superior formal e en formación profesional de grado superior, calquera que sexa a duración da carreira ou cualificación, incluídos os estudos de doutorado, así como ás institucións que imparten este tipo de formación.

 

Os seus obxectivos específicos son apoiar a realización dun Espazo Europeo de Educación Superior e reforzar a contribución da educación superior e a formación profesional ao proceso de innovación.

 

Obxecto da convocatoria

 

Concesión de 9 bolsas Erasmus+ K103 de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMT), en países con convenio Erasmus+ K103.

 

Destinatarios

 

Alumnado en oferta ordinario,  matriculado no CIFP Compostela, en calquera Ciclo Formativo de Grado Superior, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no curso 2019-20 e estea interesado en realizala en empresas de países da Unión Europea.

 

Prazo de presentación de solicitudes

 

O prazo de presentación de solicitudes é do 13 ao 23 de novembro de 2019. Podendo recoller a solicitude  en Conserxería ou accedendo no seguinte enlace:

 

 

A entrega da solicitude debidamente cuberta xunto con copia do DNI e documentación pertinente será na Secretaría do CIFP.

 

 eramusCofinanciado Erasmus

 

 

 

QUERES FACER A TÚA FCT CON ERASMUS+??

Se estás pensando realizar as túas prácticas do CICLO SUPERIOR con ERASMUS+, non te esquezas, temos unha reunión informativa o 11 de novembro as 11.00 h.

 

VISITA DE PROFESORADO DO LYCEE CHRISTIAN BOURQUIN DE ARGELES SUR MER CO PROGRAMA ERASMUS+ (Setembro 2019).

Moitas gracias a  Viviana e David con Erasmus Plus por esta semana en . Ata pronto! ....Merci beaucoup Viviana et David pour Erasmus Plus pour cette semaine à CIFP Compostela. À bientôt .

 

alt

 

 Relación de resultados de baremación de solicitudes Erasmus+ KA 103.

Resolución definitiva .

A Resolución definitiva da baremación de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 103 (2018-2020) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fóra de España no período de outubro de 2019 a decembro de 2019, pódese consultar no seguinte enlace: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS KA 103.

 

 

Relación de resultados de baremación de solicitudes Erasmus+ KA 103.

Resolución provisional .

A Resolución provisional da baremación de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 103 (2018-2020) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fóra de España no período de outubro de 2019 a decembro de 2019, pódese consultar no seguinte enlace: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS KA 103.

 

Contra esta resolución os interesados poderán presentar unha solicitude de revisión, ante a Dirección do Centro, no prazo de 10 días lectivos contados a partires da data da publicación  (O prazo finaliza o 10/07/2018 ás 14.00)

 

 

 eramus               Cofinanciado Erasmus

 NO CURSO 2018-2019, DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA 103 PARA CICLOS SUPERIORES: 2018 – ES0-KA103-047056, O CIFP COMPOSTELA COLABOROU CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACIÓNS.

Agradecemos a colaboración das empresas de acollida, así como, o bo traballo realizado polos nosos estudantes no seu período de FCT – Erasmus+

 

COLABORAMOS COA ESCOLA RAÍZ (Higscope) DE LISBOA, onde realizou as súa FCT Manuela (de marzo a xuño de 2019).

 

 escolar raiz

 

 COLABORAMOS CO HOTEL GIARDINO D’ EUROPA en ROMA, onde realizaron as súa FCT Anet (de outubro a decembro de 2018) e Noelia (de marzo a xuño de 2019).

   giardino1           giardino2

 

 

 COLABORAMOS CO RESTAURANTE HISPANIA, onde realizou as súa FCT Silvia (de outubro a decembro de 2018).[1]

Hispania logo

 

                                                   hispania1A partir de marzo de 2019 estas estadías non se realizarán baixo o Programa Erasmus+ por causa do Brexit.

 

VISITA DE PROFESORAS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO CO PROGRAMA ERASMUS PLUS (Maio de 2019)

Agradecer a  Helena Margarida e María Margarida a semana que compartiron co CIFP Compostela dentro da súa mobilidade Erasmus Plus. Muito obrigados por tudo!!

 Castelo branco

 


 eramus               Cofinanciado Erasmus

 

Convocatoria de bolsas Erasmus+K103 para a realización da F.C.T. no período de outubro a decembro de 2019.

 

O programa Erasmus+, ten como obxectivo atender ás necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educación superior formal e en formación profesional de grado superior, calquera que sexa a duración da carreira ou cualificación, incluídos os estudos de doutorado, así como ás institucións que imparten este tipo de formación.

Os seus obxectivos específicos son apoiar a realización dun Espazo Europeo de Educación Superior e reforzar a contribución da educación superior e a formación profesional ao proceso de innovación.

Obxecto da convocatoria

Concesión de 6 bolsas Erasmus+ K103 de mobilidade de estudantes para facer prácticas en empresas da Unión Europea (SMT), en países con convenio Erasmus+ K103.

Destinatarios

Alumnado en OFERTA MODULAR E A DISTANCIA, matriculado no CIFP Compostela, en calquera Ciclo Formativo de Grado Superior, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no curso 2019-20 e estea interesado en realizala en empresas de países da Unión Europea.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é do 10 de maio ao 27 de maio de 2019.

 • Solicitude autoeditable. 

Farase unha reunión informativa o xoves conxunta para KA 102 /KA 103 os días 9 de maio de 2019 ás 19.00 horas na “Sala de reunións” aula “Parlamento”.

Podedes ampliar información no seguinte enlace: INFORMACIÓN BOLSAS ERASMUS+ KA 103 (CIFP COMPOSTELA)

 


eramus                Cofinanciado Erasmus

 

Convocatoria de 1 bolsa para Persoal para Formación Erasmus+ K103 (2018-2020)

Obxecto da convocatoria

Concesión de 1 bolsa Erasmus+ K103 de Mobilidade de Persoal para Formación (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) mediante un período de observación job shadowing nunha empresa dun país pertencente ao Programa Erasmus+ KA103, cunha duración total de cinco días.

Destinatarios

Profesorado de Ciclos Formativos de Graos Superiores, con destino no CIFP Compostela durante o curso 2018/2019, interesado en realizar unha estadía formativa de 5 días de duración nunha empresa, en período de observación “job shadowing” (dentro do prazo comprendido entre o 1/3/2019 e o 31/05/2020) no ámbito da Unión Europea ou en países do Programa non pertencentes á UE . Importante: a concesión da bolsa queda suxeita a que no intre de comezo de realización da estadía formativa, o docente teña como destino o CIFP Compostela, ben sexa de xeito provisional ou definitivo.

 Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é do 14 de marzo ao 14 de abril de 2019, ámbolos dous incluídos.

Os docentes interesados presentarán a solicitude en Secretaría, xunto cunha copia do DNI, copia da certificación de idioma (se fose o caso) e proxecto da formación a realizar.

Documentos necesarios para participar no proceso de selección

 Solicitude de participación (recoller na conserxaría do CIFP Compostela, ou consultar na web do centro), copia de DNI ou equivalente, certificado de idioma se fose o casoe proxecto de actividadecorrespondente a formación a realizar no país de destino, no que se inclúan: obxectivos xerais e específicos da mobilidade, programación ou calendario previsto, relación da mobilidade coa especialidade impartida, resultados esperados e aplicación dos resultados na aula.  A solicitude débese entregar na Secretaría do centro, dentro do prazo establecido.

 

 

NOTA INFORMATIVA ERASMUS+

LOGO ERASMUS                           

O Sepie (Servizo Español para a Internacionalización da Educación) informan a este centro que:

A Comisión Europea, con data 30 de xaneiro, fai público un comunicado no que afirma que protexerá os dereitos dos participantes no programa Erasmus+ tras a saída do Reino Unido o próximo 30 de marzo de 2019 no caso de que non se chegue a acordo.

 LOGO COFINANCIADO