Martes, 23 Abril, 2019
Probas
PROBAS
 

Acceso a grao medio e a grao superior. Convocatoria 2018


 
Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional. As probas de acceso acreditarán se a persoa posúe os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas de formación profesional.

CALENDARIO DE PROBAS DE ACCESO A CICLOS MEDIOS E SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CONVOCATORIA 2018

 

 

calendario probas acceso 2018 2

 


Probas Libres


As probas libres están organizadas pola Administración educativa co obxectivo de favorecer a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior.

A continuación pode ver ou descargar os extractos das programacións de cada módulo:


Extracto de programacións

hostalaria HOSTALERÍA E TURISMO

Ciclos formativos de grao medio

CMHOT01 Cociña e gastronomía: 1º CURSO: Formación e orientación laboral, Preelaboración e conservación de alimentos, Proceso básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos, Técnicas culinarias.

2º CURSO: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, Produtos culinarios,Sobremesas en restauración.

CMHOT02 Servizos en restauración: 1º CURSO: Formación e orientación laboral, Inglés, Operacións gastronómicas en bar e cafetaría, Operacións básicas en restaurante, Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos, Técnicas de comunicación en restauración.

2º CURSO: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas Gastronómicas, O viño e o seu servizo, Servizos en bar e cafetaría, Servizos en restaurante e eventos especiais.

Ciclos formativos de grao superior

CSHOT04 Dirección de cociña:  1º CURSO: Control de aprovisionamento de materias primas, Formación e orientación laboral, Gastronomía e Nutrición, Inglés, Procesos de preelaboración e conservación en cociña, Procesos de elaboración culinaria, Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias.

2º CURSO: Elaboracións de pastelaría e respostaría en cociña, Empresa e iniciativa emprendedora, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Xestión administrativa e comercial en restauración, Xestión da producción en cociña.

CSHOT05 Dirección de servizos de restauración: 1º CURSO: Control e aprovisionamento de materias primas, Formación e orientación laboral, Gastronomía e nutrición, Inglés, Procesos de servizos en bar - cafetaría, Procesos de servizos en restaurante, Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias.

2º CURSO: Empresa e iniciativa emprendedora, Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración, Recursos humanos e dirección equipos en restauración, Segunda lingua estranxeira - Francés, Sommelier, Xestión administrativa e comercial en restauración.

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos:  1º CURSO: Dirección de aloxamentos turísticos, Estrutura do mercado turístico, Formación e orientación laboral, Inglés, Marketing Turítico, Recepción e reservas.

2º CURSO: Comercialización de eventos, Empresa e iniciativa emprendedora, Protocolo en relacións públicas, Recursos humanos no aloxamento, Segunda lingua estranxeira_Francés, Xestión de departamento de pisos.

 

graficas ARTES GRÁFICAS

Ciclos formativos de grao medio

CMARG01-Impresión gráfica:  1º CURSO: Formación e orientación laboral, Impresión baixorrelevo, Impresión en flexografía, Preparación en materiais para a impresión, Preparación e regulación de máquinas offset.

2º CURSO: Desenvolvemento da tiraxe offset, Empresa e iniciativa emprendedora, Impresión dixital, Impresión en serigrafía.

CMARG02 Preimpresión dixital: 1º CURSO: Ensamblaxe de publicacións electrónicas, Formación e orientación laboral, Identificación de materiais en preimpresión, Tratamento de imaxe e mapa de bits, Tratamento de textos.

2º CURSO: Compaxinación, Empresa e iniciativa emprendedora, Ilustración vectorial, Imposición e obtención dixital da forma impresora, Impresión dixital.

 

 

alimentaria INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Ciclos formativos de grao medio

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría: 1º CURSO: Elaboracións de panadaría e bolaría, Formación e orientación laboral, Materias primas e procesos de panadaría, pastelaría e repostaría, Operacións e control de almacén na industria alimentaria, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

2º CURSO: Elaboracións de confeitería e outras especialidades, Empresa e iniciativa emprendedora, Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría, Produtos de obradoiro, Sobremesas en restauración.

 

 

sociocultuaris SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE

Ciclos formativos de grao medio

CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia: 1º CURSO: Apoio Domiciliario, Atención sanitaria, Atención e apoio psicosocial, Características e necesidades das persoas en situación de dependencia, Formación e orientación laboral.

2º CURSO: Apoio á comunicación, Atención hixiénica, Destrezas sociais, Empresa e iniciativa emprendedora, Organización da atención ás persoas en situación de dependencia, Primeiros auxilios, Teleasistencia.

 

Ciclos formativos de grao superior

CSSSC01 Educación infantil: 1º CURSO: Desenvolvemento Cognitivo e Motor, Didáctica da Educación Infantil, Expresión e Comunicación, Formación e Orientación Laboral, O xogo infantil e a súa metodoloxía.

2º CURSO:Autonomía persoal e saúde infantil, Desenvolvemento socioafectivo, Empresa e iniciativa emprendedora, Habilidades sociais, Intervención con familias, Primeiros auxilios.

CSSSC02 Integración social: 1º CURSO: Atención a unidades de convivencia, Contexto da intervención social, Formación e Orientación Laboral, Inserción sociolaboral, Metodoloxía da intervención social, Promoción da autonomía persoal.

2º CURSO: Apoio á intervención educativa, Empresa e iniciativa emprendedora, Habilidades sociais, Mediación comunitaria, Primeiros auxilios, Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación.

 

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

 

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

Prazo de solicitude de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 17 ao 30 de abril de 2018 ata as 13:00 h.

Calendario de admisión

Máis información, requisitos e solicitudes de inscrición en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

Horarios DA PRIMEIRA PARTE de probas libres no CIFP COMPOSTELA:

Pódense consultar os horarios nos seguintes enlaces.

Artes gráficas.

Hostalería e Turismo.

Industrias Alimentarias.

Servizos Socioculturais e á Comunidade.

 

 

Convocatoria da Reunión obrigatoria de Acollemento de probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

 

 

Convocatoria da reunión obrigatoria de acollemento das probas libres